Toekomst Binnenvaart

Nieuwe regering ziet toekomst in de binnenvaart.

Sector voor het eerst expliciet genoemd als factor van betekenis.

Binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer verheugd dat binnenvaart stevig is verankerd in regeerakkoord

 

 

Het regeerakkoord zoals dat gisteren door de nieuwe regering is gepresenteerd is hoopgevend voor de binnenvaart. Voor het eerst staat de sector expliciet genoemd als factor van betekenis “De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat”. Die positie en rol  van de binnenvaart is nooit eerder zo helder door een regering in de plannen opgenomen.  Ook staat er nu duidelijk in dat de binnenvaart kan bijdragen aan de vermindering van de belasting van milieu en klimaat. In dat kader is in het akkoord opgenomen dat “Voor de binnenvaart tijden van brug- en sluisbediening beter worden afgestemd.” En dat is winst.

 

Nieuwe infrastructuur
“Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet 2 miljard euro beschikbaar die verdeeld moet worden tussen weg, water en openbaar vervoer.” BLN-Schuttevaer is blij met de ruimte die daarmee ontstaat voor noodzakelijk onderhoud en investeringen aan vaarwegen en natte infrastructuur.

“Vanaf 2030 wordt het Infrastructuurfonds omgevormd tot een Mobiliteitsfonds waarbij niet langer de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: ’ wegen’, ‘spoorwegen’ en water. BLN-Schuttevaer bepleit al langer het opheffen van de schotten tussen de modaliteiten. Het voornemen is dan ook een welkom initiatief maar BLN-Schuttevaer zou graag zien dat we de komende jaren ook vast zo gaan werken.

 

Slimme vervoerssystemen
De regering streeft er naar om vervoerssystemen beter op elkaar te laten aansluiten “Slimme en duurzaam vervoerssystemen waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Een wens die BLN-Schuttevaer ook voor het goederenvervoer met kracht naar voren brengt. We zijn bij dat de nieuwe regering op deze manier de knelpunten in de bereikbaarheid en de drukte op de weg wil gaan oppakken en daarbij een belangrijke rol voor vervoer over water ziet.

 

Klimaat
Tegelijkertijd neemt de regering maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken “In Nederland nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van broeikasgassen van 49 procent in 2030. We maken een nationaal klimaat- en energieakkoord dat sectoren de zekerheid geeft aan welke doelstellingen voldaan moet worden op de langere termijn”’. Jaarlijks is hiervoor circa 5 miljard Euro beschikbaar. Bij het terugbrengen van de CO2 uitstoot ziet BLN-Schuttevaer al langer kansen door meer over water te vervoeren. Ook de regering ziet dat de binnenvaart daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Heel goed nieuws dat dat nu breed wordt opgepakt. BLN-Schuttevaer gaat daar graag het gesprek over aan met de nieuwe minister.

Dat doen we ook over de Green Deal die de regering aankondigde in het regeerakkoord “In de zeevaart en binnenvaart is nog veel milieuwinst te behalen. Met de sector zal een Green Deal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens.” Een initiatief dat de positie van vervoer over water nog verder kan verbeteren.

Al met al kunnen we tevreden zijn:

  • Erkenning dat binnenvaart een bijdrage kan leveren aan het oplossen van verstopte wegen is nu breed opgepakt.
  • De regering gaat vervoer over water stimuleren in het kader van het terugdringen van CO2 in het vervoer en het halen van klimaatdoelstellingen.
  • De regering neemt maatregelen om vervoer over water beter af te wikkelen door onder andere brug- en sluisbediening beter af te stemmen.
  • De regering zet in op een Green Deal met de binnenvaart om de milieuprestaties te verbeteren. Het akkoord geeft aan veel middelen beschikbaar te hebben voor milieu- en klimaatverbetering. Hier is werk aan de winkel voor de sector om een goed sectoraal klimaatakkoord  te bewerkstelligen.

Hoewel er veel werk nog verzet moet gaan worden, is BLN Schuttevaer blij met de plannen voor de binnenvaart in het regeerakkoord en heeft samen met de regering “Vertrouwen in de toekomst van vervoer over water”.

Schuttevaer.nl

 

Reacties

    Plaats een reactie