COV reactie Rijksbegroting

Centraal Overleg Vaarwegen

 

WERK IN UITVOERING

Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Evofenedex, samenwerkend in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), zijn blij dat de regering vanuit het Nationaal Groeifonds en het steunpakket voor corona investeert in de vaarweginfrastructuur. De ‘natte’ infrastructuur in Nederland is verouderd en dient op veel plaatsen gerenoveerd of vernieuwd te worden om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water optimaal te kunnen benutten. Naast investeren in aanleg en deugdelijk beheer en onderhoud roept het COV op om ook te investeren in kennis en deskundig personeel bij Rijkswaterstaat. Er is extra personeel nodig om de waterbouwkundige werken aan te besteden en in de uitvoering te begeleiden.

 

 

NATIONAAL GROEIFONDS

Het kabinet investeert de komende 5 jaar € 20 miljard in een Nationaal Groeifonds voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, onderzoek & innovatie en infrastructuur. De brancheorganisaties zijn blij dat een deel van dit geld gebruikt wordt om de infrastructuur te verbeteren. Investeren in de vaarwegen helpt de files op de wegen te verminderen, is milieuvriendelijk en heeft een vliegwieleffect voor regionale economieën. Het COV adviseert het Rijk ook gebruik te maken van de middelen die Europa, vanuit het Europees Herstel Fonds, vrijmaakt voor infrastructuur.

 

 

VAARWEGEN

In de begroting van 2021 wordt in totaal € 1,3 miljard geïnvesteerd in vaarwegen. In de begroting van 2020 was dit ongeveer € 1 miljard. De hogere uitgaven in 2021 worden onder andere gebruikt voor extra werkzaamheden rondom instandhouding van de huidige infrastructuur. Het Rijk vindt vaarwegen van groot belang voor een efficiënt en duurzaam goederenvervoersysteem. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Daarom wordt gewerkt aan onderhoud en tijdige vervanging van kunstwerken op de vaarwegen. In 2021 wordt op het gebied van aanleg van nieuwe infrastructuur onder andere geïnvesteerd in de verruiming van de Twentekanalen, Sluis II op het Wilhelminakanaal en extra ligplaatsen op de Merwede.

 

 

BEHEER, ONDERHOUD EN VERVANGING

Er wordt de komende jaren € 1,9 miljard uitgetrokken voor het onderhoud en vervangen van dijken, wegen, spoor en vaarwegen. Een half miljard wordt beschikbaar gesteld om, eerder dan gepland, onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra € 265 miljoen die eerder al is uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen. Door op diverse plaatsen onderhoud versneld uit te voeren, wil de regering oponthoud bij bruggen en sluizen verminderen.

 

 

De brancheorganisaties kunnen de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud van de Nederlandse vaarwegen niet genoeg benadrukken. Dagelijks heeft de binnenvaart te maken met de effecten van zwaar achterstallig onderhoud, welke is doorgeslagen op de fundamentele elementen van de nautische kunstwerken. Dit zorgt ervoor dat er continue storingen zijn bij sluizen met als gevolg ongeplande stremmingen van korte en langere duur. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de binnenvaartondernemingen, maar ook voor de havenbedrijven, de verladers en de havens zelf in relatie tot bereikbaarheid.

 

In 2021 wordt voor vaarwegen € 409 miljoen uitgegeven aan beheer, onderhoud en vervanging. Dit is € 50 miljoen meer dan in 2020. In 2021 wil het Rijk onder meer de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Maatregelen om de breedte en diepte van vaarwegen te handhaven en maatregelen om sluizen, bruggen en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.
  • Baggeren van grote rivieren als de Bovenrijn-Waal, Nederrijn-Lek en de Twentekanalen.
  • Verkeersmanagement in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.

 

 

EXTRA AANDACHT VOOR DE WAAL

Ondanks de extra investeringen in vaarwegen roept het COV op meer geld te investeren in de bevaarbaarheid van de Waal. Jaarlijks wordt 50% van het totale grensoverschrijdende goederenvervoer over de Waal en Rijn vervoerd naar het achterland. Daarmee is deze internationale corridor van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Door bodemerosie en verzanding voldoet de Waal niet meer aan de normen voor bevaarbaarheid die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt. De aanpak van de ‘harde laag’ bij Nijmegen is vertraagd en blijft daarmee een groot knelpunt voor de scheepvaart. Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal vraagt structurele investeringen en dient versneld aangepakt te worden.

 

 

CAPACITEITSUITBREIDING BIJ SLUIZEN IN ZEELAND EN GRAVE

Binnenvaartschepen zullen via de Seine-Schelde verbinding in de nabije toekomst met klasse Vb schepen (schepen tot 4500 ton) tot voorbij Parijs kunnen varen. Dat biedt grote kansen voor de internationale handel en de Nederlandse (zee)havens. De sluizen in de Zeeuwse Delta vormen een knelpunt. Uit de begroting van 2021 blijkt dat in 2019 de passeertijden bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis verder zijn opgelopen. Het Rijk wil op hoofdtransportassen in 85% van de tijd voldoen aan de streefwaarde van 30 minuten voor een sluispassage. In werkelijkheid wordt slechts in 65% voldaan aan deze streefwaarde. Dat toont aan dat capaciteitsuitbreiding bij deze sluizen dringend nodig is.

 

 

Op de Maas ondervindt de scheepvaart regelmatig lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om wanneer de stuw gerenoveerd wordt in 2025 ook de schutcapaciteit uit te breiden zodat de Maas een volwaardig alternatief kan zijn voor de Waal ten tijde van droogte.

 

 

DE BINNENVAART ALS RADAR

Op de Nederlandse vaarwegen is nog veel ruimte beschikbaar. Door te investeren in vaarwegen kan vervoer over water een positieve bijdrage leveren aan klimaatdoelen en mobiliteitsvraagstukken. Nederland verkeert in onzekere tijden. Minister Hoekstra van financiën zegt bij het aanbieden van de begroting “te sturen in de mist”. De binnenvaart beschikt over radar en kan ook met slecht zicht een goede bijdrage leveren aan het economisch herstel.

100-jarig CBOB

Binnenvaart Ontmoetingsdag en 100-jarig jubileum CBOB

te Woudenberg

‘WELVAREND’

Op vakantiepark ‘De Heigraaf’ te Woudenberg vond op 21 september het eerste lustrum van de jaarlijkse Binnenvaart Ontmoetingsdag plaats. In de middag en avond werd het honderdjarig jubileum van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) gevierd. De dag stond in het teken van het thema ‘Welvarend’ en werd in de ochtend met jong en oud gezamenlijk gestart. In de middag kwamen de commissaris van de Koning in de Provincie Utrecht en de burgemeester van Woudenberg speciaal naar De Heigraaf voor het CBOB-jubileum en onthulden daar onder meer de CBOB-jubileumglossy’. EO-presentatrice Mirjam Bouwman presenteerde de viering en CBOB voorzitter Jan van Belzen reikte de jaarlijkse ‘CBOB Binnenvaart Ondernemerswisseltrofee’ uit. Zoals elk jaar trok deze dag ook weer ruim 400 gasten in de leeftijd van nul  tot ruim in de negentig.

Ontmoeting en verdieping

De (gezins)dag begon traditiegetrouw met een kerkelijke viering. Tijdens deze dienst  ging voorganger en oud-schipper Peter Kruijt in op het thema Welvarend. De boodschap ‘kijk af en toe terug hoe je hier bent geraakt en vergeet niet de Heere te aanbidden’, speelde een hoofdrol.

Daarnaast was er zang en werd de ochtend muzikaal omlijst. Voor de ruim 100 aanwezige jongeren waren er parallel programma’s zoal laser gamen bij het Henschotermeer en ‘Mad Science’ activiteiten voor de jongere kinderen. Een speciaal optreden tijdens de ochtendviering werd verzorgd door Rosa de Zandprinses die de aanwezigen betoverde met haar zandtekeningen.  In de middag werden er diverse activiteiten georganiseerd zoals sport, spel en een djembéworkshop. Overige gasten kozen voor de CBOB-jubileumviering of kwamen daarvoor speciaal in de middag naar De Heigraaf.

CBOB-jubileumviering

OP 29 juli 1919 werd in Amsterdam de Nederlandse Protestansch-Christelijken Schippersbond (NPCSB) opgericht. De inmiddels tot CBOB omgedoopte bond is vijf jaar geleden toegetreden tot Koninklijke BLN-Schuttevaer, dé brancheorganisatie voor de binnenvaart. De voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer, Dominic Schrijer, sprak deze middag zijn felicitaties uit aan deze bijzonder mooie ledengroep en is trots op de CBOB die haar honderdste geboortedag op eigen wijze viert met en voor schippers. ‘De toekomst is voor de binnenvaart; iedereen over water niemand komt later; ga je over de weg dan heb je pech!’ is een motto dat hij het ruim 350 man tellende publiek meegaf vandaag.

Eeuwrede

Na een sfeervolle opening waarbij de gasten ‘Het Schipperslied’ gezang 467 zongen, sprak CBOB voorzitter Van Belzen zijn eeuwrede uit. ‘Kijk wat meer in de achteruitkijkspiegel. Want de geschiedenis van de CBOB moet je kennen om de toekomst er mee in te gaan. Zonder geschiedenis  is er geen toekomst.’ Aldus Van Belzen. De geschiedenis van 100 jaar CBOB zette hij uiteen via zes ’tekeningen’ op de tijdlijn. Deze werden letterlijk gevisualiseerd door de beelden die Rosa de Zandprinses ook hier weer live mee tekende terwijl Van Belzen hoogtepunten uit zes geschiedenis tijdvakken benoemde.

Van de oprichting in 1919 via de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog kwam De wet Goederenvervoer Binnenvaart van 1950 aan bod, die de evenredige vrachtverdeling regelde destijds. De CBOB heeft er mede voor kunnen zorgen dat de wet niet meteen afgeschaft werd, maar dat er verbeteringen kwamen.

In 1969 werd de NPCSB omgedoopt tot CBOB waar de O ondernemerschap benadrukt. De oprukkende emancipatie maakte dat in 1985 de eerste vrouw zitting nam in het CBOB bestuur.

Waar scholing een van de drie hoofdredenen was tot oprichting van de bond in 1919, lag een zwaartepunt op dit vlak in de zestiger jaren. In 1964 bracht het bestuur van de CBOB een nota uit over het onderwijs aan schipperskinderen. Hierin werd een sterk pleidooi gehouden voor leerplicht voor schipperskinderen vanaf 6 jaar. In 1967 werd de leerplicht voor schipperskinderen vanaf 6 jaar volledig ingevoerd. Samenwerking is een rode draad in de geschiedenis van de CBOB. Via de Federatie van Schippersbonden, Kantoor Binnenvaart en de Binnenvaart Branche Unie, is samenwerking uitgegroeid tot een samengaan in 2014 van de sociaaleconomische CBOB en de nautisch-technische beroepsvereniging Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, in Koninklijke BLN-Schuttevaer. De CBOB kijkt uit naar een toekomst waarin de protestants christelijke identiteit, ondernemersgerichtheid, aandacht voor de sociaaleconomische situatie, goed rentmeesterschap met vergroening die haalbaar en betaalbaar moet zijn en samenwerking om te verenigingen, de hedendaags kernwaarden zijn en blijven.

Sprekers

Het bezoek van gastspreker Hans Oosters, de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, gaf de viering van de honderd jarige, een ‘koninklijk’ tintje. Tijdens zijn speech gaf hij vanuit zijn achtergrond als dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, zijn visie op het belang van de klimaatveranderingen en de rol die de binnenvaart daar zelf in heeft voor een schonere toekomst.

‘Het ministerie gaat orde op zaken stellen m.b.t. de infrastructuur voor de vaart; het kabinet legt daar 100 miljoen voor neer!’ Aldus Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal luchtvaart en maritieme zaken van ministerie I&W. Als tweede gastspreker spoorde hij de binnenvaartschippers aan om zelf nog meer in te zetten op ondernemerschap, vergroening en innovatie.  ‘Jullie hebben een geheim wapen: er is geen ruimte meer op de wegen en ook niet op het spoor; jullie hebben wel ruimte op het water. Benut dat geheime wapen! ‘Modal shift is mental shift’, was zijn boodschap dan ook, om minder vervoer over land en meer vervoer over het water te bewerkstelligen in de toekomst.

Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie, reeds vaker te gast als gastspreker bij de CBOB, feliciteerde ‘de 100-jarige’ en blikte terug op historische Europese veranderingen ten behoeve van de binnenvaart, waarbij de Akte van Mannheim als ‘zegen voor de binnenvaart’ werd genoemd. Van  Dalen stelt dat mede hierdoor de binnenvaart kon floreren en de Rotterdamse Haven haar hedendaagse positie hier ook aan te danken heeft.

Glossy en wisseltrofee

Sprekers werden afgewisseld door de bekendmaking van de winnaar van de jubileumvlaggenactie en de jaarlijkse uitreiking van de CBOB-binnenvaart ondernemerswisseltrofee. Nietsvermoedend werd het echtpaar Schram van ms Patria naar voren geroepen en ontving uit handen van voorzitter Van Belzen de trofee met oorkonde: ’In dit bijzondere jubileumjaar waarin de CBOB haar honderdste geboortedag viert, heeft het CBOB-bestuur de eer om u beiden vandaag te onderscheiden. Het bestuur meent dat u, Gerrit Schram, als oudste-nog-varend-CBOB-lid, samen met uw echtgenote Pia, hier álle verenigde binnenvaartondernemers vertegenwoordigt.’

Burgemeester van Woudenberg, Titia Cnossen en de commissaris van de Koning hadden de eer om de jubileumglossy te onthullen waarna alle gastsprekers de eerste exemplaren uitgereikt kregen.

Titel van deze speciaal vervaardigde glossy: ‘CBOB al 100 jaar hart voor U! Vanuit de christelijke identiteit al 100 jaar belangenbehartiging voor en door schippers.’

Geschiedenis, het heden en de toekomst van de CBOB gevangen in een modern jasje, met terugblikken van (oud)voorzitters, verhalen over het hedendaagse schippersleven en vooruitblikken op de toekomst in het kader van de uitdagingen ten aanzien van vergroening en duurzaamheid.

Ds. Louis Krüger, binnenvaartpastor en buitengewoon bestuurslid van de CBOB, eindigde de middag op gebruikelijke ‘CBOB’ wijze met Bijbellezing en gebed, waarna tijdens een borrel en aansluitend een feestelijk buffet, deze speciale binnenvaart ontmoetingsdag tot een mooi einde kwam.

Onderzoek

Op weg naar efficiënter en duurzamer transport door samenwerking in de keten.

De logistieke sector zoekt naar manieren om de levering van goederen (nóg) betrouwbaarder te maken. Volgens de onderzoekers draagt synchromodaal transport daaraan bij, waarbij dus tegelijk milieuwinst wordt geboekt.

Lees meer: BRON Fontys Hogescholen

Cijfers

CBS: binnenvaart vervoert 360 miljoen ton, binnenlands vervoer steeg met 7 procent.

© Hollandse Hoogte

In 2018 heeft de binnenvaart 360 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is bijna 2 procent minder dan in het jaar daarvoor. Het internationale vervoer daalde in 2018 met bijna 6 procent, het binnenlandse vervoer over water nam wel toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Lees meer: cbs.nl

Samenwerking

BLN-SCHUTTEVAER EN CBRB willen nauwer samenwerken.

 

 

BLN-Schuttevaer en CBRB praten over nauwere samenwerking. Hoe die eruit gaat zien, is nog niet bekend. Alle opties zijn open, ook een fusie.

 

Lees meer: BINNENVAARTKRANT