Slimme ligplaatsen

In het Calandkanaal zijn twaalf slimme ligplaatsen gecreëerd.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ligplaatsen voorzien van diverse innovatieve oplossingen.

 

 

Zo wordt er gebruik gemaakt van kunststof composiet materialen, sensoren en digitale informatieborden.

Lees meer:

Transport Online

Green Deal

Kabinet wil Green Deal met zee- en binnenvaart.

Voor het verder verduurzamen van deze modaliteiten.

 

 

Volgens het nieuwe kabinet is er in de zee- en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen.

Lees meer:

Fluxenergie.nl 

Toekomst Binnenvaart

Nieuwe regering ziet toekomst in de binnenvaart.

Sector voor het eerst expliciet genoemd als factor van betekenis.

Binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer verheugd dat binnenvaart stevig is verankerd in regeerakkoord

 

 

Het regeerakkoord zoals dat gisteren door de nieuwe regering is gepresenteerd is hoopgevend voor de binnenvaart. Voor het eerst staat de sector expliciet genoemd als factor van betekenis “De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat”. Die positie en rol  van de binnenvaart is nooit eerder zo helder door een regering in de plannen opgenomen.  Ook staat er nu duidelijk in dat de binnenvaart kan bijdragen aan de vermindering van de belasting van milieu en klimaat. In dat kader is in het akkoord opgenomen dat “Voor de binnenvaart tijden van brug- en sluisbediening beter worden afgestemd.” En dat is winst.

 

Nieuwe infrastructuur
“Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet 2 miljard euro beschikbaar die verdeeld moet worden tussen weg, water en openbaar vervoer.” BLN-Schuttevaer is blij met de ruimte die daarmee ontstaat voor noodzakelijk onderhoud en investeringen aan vaarwegen en natte infrastructuur.

“Vanaf 2030 wordt het Infrastructuurfonds omgevormd tot een Mobiliteitsfonds waarbij niet langer de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: ’ wegen’, ‘spoorwegen’ en water. BLN-Schuttevaer bepleit al langer het opheffen van de schotten tussen de modaliteiten. Het voornemen is dan ook een welkom initiatief maar BLN-Schuttevaer zou graag zien dat we de komende jaren ook vast zo gaan werken.

 

Slimme vervoerssystemen
De regering streeft er naar om vervoerssystemen beter op elkaar te laten aansluiten “Slimme en duurzaam vervoerssystemen waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Een wens die BLN-Schuttevaer ook voor het goederenvervoer met kracht naar voren brengt. We zijn bij dat de nieuwe regering op deze manier de knelpunten in de bereikbaarheid en de drukte op de weg wil gaan oppakken en daarbij een belangrijke rol voor vervoer over water ziet.

 

Klimaat
Tegelijkertijd neemt de regering maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken “In Nederland nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van broeikasgassen van 49 procent in 2030. We maken een nationaal klimaat- en energieakkoord dat sectoren de zekerheid geeft aan welke doelstellingen voldaan moet worden op de langere termijn”’. Jaarlijks is hiervoor circa 5 miljard Euro beschikbaar. Bij het terugbrengen van de CO2 uitstoot ziet BLN-Schuttevaer al langer kansen door meer over water te vervoeren. Ook de regering ziet dat de binnenvaart daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Heel goed nieuws dat dat nu breed wordt opgepakt. BLN-Schuttevaer gaat daar graag het gesprek over aan met de nieuwe minister.

Dat doen we ook over de Green Deal die de regering aankondigde in het regeerakkoord “In de zeevaart en binnenvaart is nog veel milieuwinst te behalen. Met de sector zal een Green Deal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens.” Een initiatief dat de positie van vervoer over water nog verder kan verbeteren.

Al met al kunnen we tevreden zijn:

  • Erkenning dat binnenvaart een bijdrage kan leveren aan het oplossen van verstopte wegen is nu breed opgepakt.
  • De regering gaat vervoer over water stimuleren in het kader van het terugdringen van CO2 in het vervoer en het halen van klimaatdoelstellingen.
  • De regering neemt maatregelen om vervoer over water beter af te wikkelen door onder andere brug- en sluisbediening beter af te stemmen.
  • De regering zet in op een Green Deal met de binnenvaart om de milieuprestaties te verbeteren. Het akkoord geeft aan veel middelen beschikbaar te hebben voor milieu- en klimaatverbetering. Hier is werk aan de winkel voor de sector om een goed sectoraal klimaatakkoord  te bewerkstelligen.

Hoewel er veel werk nog verzet moet gaan worden, is BLN Schuttevaer blij met de plannen voor de binnenvaart in het regeerakkoord en heeft samen met de regering “Vertrouwen in de toekomst van vervoer over water”.

Schuttevaer.nl

 

Be a part of Smart

Binnenvaart richt vizier op toekomst tijdens congres Koninklijke BLN – Schuttevaer 

Tweedaags congres bol van vergezichten op gebied van vervoer, infrastructuur een duurzaamheid

8 en 9 juni vond in Hotel van der Valk Oostzaan-Amsterdam de eerste editie van het gecombineerde congres van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer en de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer plaats. Onder de noemer ‘Be a part of Smart’ gingen de ruim 150 aanwezigen onder leiding van sprekers Joris Cornelissen – Rijkswaterstaat (Smart Shipping), Benny Nieswaag – Rijkswaterstaat (Smart Infrastructure) en Meeuwis van Wirdum – Marin (Smart Sustainability) met elkaar in gesprek over de kansen en bedreigingen van de toekomst. Tijdens discussies over de onderwerpen werd duidelijk dat de verschillende doelgroepen ieder hun eigen kijk op verschillende thema’s hadden. Om de sfeer van de toekomst kracht bij te zetten werd het programma ingekleurd door de aanwezigheid van een robot, live demonstratie van een drone en maximale beleving middels Virtual Reality stoelen van de provincie Zuid-Holland. Het traditionele avondprogramma werd, geheel in stijl, geopend onder de klanken van een welbekende Amsterdamse SMARTlap.

 

Openingswoord congres

Het congres werd afgetrapt door een levensechte robot die onder begeleiding van futuristische muziek de zaal inreed en, na het demonstreren van zijn soepele dansmoves, de aanwezigen op het hart drukte dat het van belang is om aan de voorkant van de toekomstontwikkelingen een rol van betekenis te spelen. “Nu niet meedoen en later tot de ontdekking komen dat je de boot hebt gemist is geen optie. Daarom mogen jullie trots zijn dat jullie ‘A part of Smart’ zijn vandaag”. Gebruik die positie om een glorieuze toekomst voor jullie sector veilig te stellen” riep hij op alvorens hij Leny van Toorenburg het congres namens Koninklijke Schuttevaer liet openen. Zij stelde om te beginnen de verschillende tafels voor. Genodigden konden op voorhand aangeven waar hun interesses liggen, zodat de organisatie hen kon indelen in teams van gelijkgestemden. Het doel hiervan was om inzichtelijk te maken of verschillende doelgroepen ook anders tegen actuele binnenvaarthema’s aankijken. Om een teamgevoel te smeden krijg elke tafel een passende naam. Teamnamen als Spierballen (varende ondernemers), Tom Dumoulin (ambitieuze ondernemers), Stuurlui (overheden) en Boomklevers (gelieerd aan de binnenvaart) vielen in goede aarde bij de aanwezigen.

 

Smart Shipping

Voor de sessie over Smart Shipping werden door spreker Joris Cornelissen (Programma Manager Real life cases truck platooning ) veel parallellen getrokken met Truck Platooning. In de stellingen die daarna door de aanwezigen werden bediscussieerd kwam naar voren dat de sector Truck Platooning volgt, maar dat de binnenvaart uit zou moeten gaan van eigen kracht. Kortom, (semi-)autonoom varen zou geen reactie op truck platooning moeten zijn, maar zou moeten ontstaan uit een intrinsieke behoefte uit de sector. Aanwezigen drukten mogelijke voordelen van (semi-) autonoom varen uit in termen van personeelskosten en efficiëntere logistiek. Wel viel op dat het gegeven van volledig autonoom varen voor veel aanwezigen nog een relatief abstract begrip is.

 

Smart Infrastructure

Benny Nieswaag (project- en programmamanager Rijkswaterstaat) zoomde in zijn bijdrage veel in op de Hyperloop. Een wereldwijde, supersnelle metrolijn. Daarnaast drukte hij de aanwezigen vooral op het hart om (gewenste) ontwikkelingen ten aanzien van infrastructuur te benaderen vanuit het perspectief van mogelijke waardetoevoeging en niet in termen van kosten. “Benader vraagstukken vanuit macroperspectief en een positieve invalshoek om uiteindelijk tot je doel te komen” was kortgezegd zijn boodschap.

 

Smart Sustainability

Op congres dag twee lag de nadruk van het programma op duurzaamheid. Onder de noemer ‘Smart Sustainability’ vertelde Meeuwis van Wirdum (projectcoördinator Covadem en werkzaam bij MARIN) meer over het project Covadem en technieken die beschikbaar zijn om efficiënter en duurzamer te varen. Dat de sector hiervoor open staat en bereid is initiatief te nemen bleek toen op de vraag wie het voortouw zou moeten nemen in het verminderen van uitstoot bijna unaniem werd gestemd op antwoord C; vervoerder. Wel werd benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor vergroening bij de héle keten ligt; verlader, logistieke dienstverlener én varende ondernemer. Voorzitter van de commissie vergroening en duurzaamheid, Jan van Belzen, lichtte na de bijdrage van Meeuwis van Wirdum een tipje van de sluier op van de resultaten van de enquête die onder de leden is uitgezet. Inmiddels hebben 307 respondenten deelgenomen. Een grote meerderheid van hen vindt dat BLN-Schuttevaer zich actief met vergroening moet bezighouden. De meerderheid van de ondervraagden denkt bovendien op de middellange termijn de motor te moeten vervangen. Ook werd aangegeven welke technologieën men als meest kansrijk ziet. De enquête staat nog open tot 16 juni. De resultaten zullen gedeeld worden zodra de enquête gesloten is.

 

Algemene Ledenvergadering ledengroep Koninklijke Schuttevaer

Het congres werd op donderdag 8 juni voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer. Hierin werden onder andere de statuten en financiën behandeld en werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van oud-bestuurslid Kees den Braber. Voorzitter Erik Schultz en bestuursleden Henry Mooren en Marion van der Runstraat werden herkozen. Jaap Boogaard is gekozen als nieuw bestuurslid. In zijn jaarrede nam voorzitter Erik Schultz leden mee op een reis langs de Rijn en door de verschillende regio’s in Nederland. Hij gebruikte de haakjes die de route hem bood om de nautisch-technische collega’s voor te stellen aan de zaal en verschillende nautisch-technische en infrastructurele aspecten waar Koninklijke BLN-Schuttevaer zich voor inzet te belichten.

 

Algemene Ledenvergadering Koninklijke BLN-Schuttevaer

Voor aanvang van het congresgedeelte op vrijdag 9 juni werd de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer gehouden. Tijdens de ALV werden Frederik Hovestadt (namens CBOB) en Willy Kreusch (namens ledengroep duw- en sleepvaart) gekozen als nieuwe bestuursleden. Zij vervangen respectievelijk Caroline Speksnijder en Johan Muller. Er werd lang stilgestaan bij de peiling onder leden om te inventariseren of zij er voorstander van zijn dat Koninklijke BLN-Schuttevaer zelf gaat inzetten op promotie van de binnenvaart richting jongeren, verladers, overheden en burgers. Uit de reacties bleek dat het een onderwerp is dat erg leeft bij de achterban. Veel aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om hun visie op het onderwerp met het bestuur te delen. Concluderend kan worden gesteld dat de leden promotie van de binnenvaart heel belangrijk vinden en dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Tegelijkertijd onderstreepte men het belang om het proces van verdere invulling hiervan secuur en met zorg en aandacht te doorlopen. Bestuursvoorzitter Roland Kortenhorst zei dit toe, nadat hij op basis van handopsteken had geconcludeerd dat het overgrote deel van de aanwezigen vond dat Koninklijke BLN-Schuttevaer deze ambitie moet uitwerken in een goed onderbouwd plan. Traditiegetrouw werd ook de CBOB wisseltrofee uitgereikt. Deze eer viel dit jaar ten beurt aan Christiaan en Anna Bogaard van ms. Terra Maris en werd namens hen in ontvangst genomen door dhr. Hovestadt. Iza Lindhout werd benoemd tot erelid van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Het laatste inhoudelijke onderdeel van de dag betrof de ledenvergaderingen van de verschillende ledengroepen. Zo kwamen droge lading tot 86m, droge lading> 86m, tankvaart, containervaart en duw- en sleepvaart samen om de voor hun specifieke vraagstukken te bespreken. Ter slot werd de dag afgesloten met een borrel. Daar waar de borrel op de eerste dag werd aangeboden door het Havenbedrijf van Amsterdam, werd de borrel op de tweede dag gehost door JongBLN.

 

Schepen Beurs

Drie jaar verlenging contract na succes allereerste EOC-Traditionele Schepen Beurs

Na een succesvolle eerste EOC-Traditionele Schepen Beurs in november 2016, heeft de hoofdsponsor EOC-Scheepsverzekeringen samen met de organisatie van de Traditionele Schepen Beurs besloten een 3-jarig contract aan te gaan. De EOC-Traditionele Schepen Beurs heeft hiermee voldoende zekerheid om ten minste voor de komende 3 jaar voort te bestaan.

De tweede EOC-Traditionele Schepen Beurs staat gepland voor 10, 11 en 12 november 2017. Wederom het tweede weekend van november. Met dit vaste weekend hoopt de organisatie een traditie te creëren waarbij alle liefhebbers van water en watersport, en natuurlijk van traditionele schepen, elkaar treffen in Den Helder.

Een uniek evenement, in een unieke omgeving op Willemsoord, de oude Marinebasis van Den Helder. In het tweede weekend van november 2016 stond gebouw 66 op Willemsoord vol met stands van scheepsleveranciers, stichtingen en verenigingen ter behoud van het traditionele vaartuig, makelaars, maritieme boekenverkopers en schepen aanwezig waarop u direct een reis kon boeken naar verre oorden, of heerlijk culinair op het wad. In de museumhaven van Willemsoord lagen vele schepen die bezocht konden worden.

EOC-Scheepsverzekeringen sprong met veel enthousiasme bij om het evenement mogelijk te maken. Niet alleen met een mooie sponsoring, maar ook door hun naam aan het evenement te verbinden. In eerste instantie voor één jaar. En nu, na het succes in het van 2016, hebben de organisatie en het bestuur van EOC-scheepsverzekeringen besloten samen door te gaan en voor de komende 3 jaar naam en evenement aan elkaar te verbinden.

De oude marinewerf Willemsoord in Den Helder is een plek die geschiedenis uitademt en die bijdraagt aan de sfeer die bij een beurs voor traditionele schepen past. Voor de tweede editie van het evenement hoopt de organisatie het aantal deelnemers en bezoekers met ten minsten 30% te laten groeien. Om dit voor elkaar te krijgen gaan zij weer in gesprek met de musea en omliggende horecagelegenheden om het bezoek aan de beurs extra aantrekkelijk te maken. Zo konden bezoekers van de beurs in 2016 met hun polsbandje ook naar het nabij gelegen Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers en het Marinemuseum van Den Helder.

Ook in de haven zal het weer druk worden en kunnen gasten een heel weekend op de traditionele schepen boeken op basis van boat and breakfast.

Voor meer informatie kijkt u op www.traditioneleschepenbeurs.nl.