Disclaimer

  1. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Shiplink en haar (in) directe medewerkers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de (video en foto) inhoud van de site.
  2. Shiplink aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
  3. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Shiplink.
  4. Shiplink kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen en of publicaties.
  5. Shiplink kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden onder uitdrukkelijk voorbehoud van externe omstandigheden.
  6. Met het oog hierop wordt de gebruiker/aanvrager van de diensten van Shiplink altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via deze site aangeboden informatie en services.
  7. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/ of aangepast. Shiplink behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in zowel de inhoud van de site als de geleverde content en service met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.