Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Inleiding

Welkom op shiplink.nl. Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Bij het bezoeken en gebruiken van deze site dient u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden: Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als gebruiker van Shiplink. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

2. Definities

 1. Shiplink: gevestigd te Farmsum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 61000957 handelend onder de naam Shiplink.
 2. Website: de Website van Shiplink, te raadplegen via www.shiplink.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Shiplink (als adverteerder of premium partner) en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Shiplink en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Shiplink zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Shiplink slechts bindend, indien en voor zover deze door Shiplink uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

4. Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Shiplink kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. Shiplink kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor opmaak of (kleur)afwijkingen van advertenties en/of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de afgenomen diensten.

 

5. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Shiplink en het voldoen aan de daarbij door Shiplink gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Shiplink onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Shiplink het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Shiplink kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Shiplink op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

6. Registratie 

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het aanmeldformulier op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Shiplink is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Shiplink daarvan in kennis te stellen, zodat Shiplink gepaste maatregelen kan nemen.

 

7. Gebruiksregels van Shiplink

Shiplink.nl biedt maritieme ondernemers de mogelijkheid om zich professioneel op het web te presenteren en contacten te onderhouden in de binnenvaart. Om het positief en professioneel te houden:

 1. Doe het volgende wel. U stemt ermee in dat u het volgende zult doen:
  1. Alle toepasbare wetten naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, privacywetten, intellectuele eigendomswetten, anti-spamwetten, exportcontrolewetten, fiscale wetten en regelgevende vereisten;
  2. Nauwkeurige informatie aan ons verstrekken en deze up-to-date houden;
  3. Uw echte naam gebruiken op uw profiel;
  4. De Services op een professionele manier gebruiken.
 2. Doe het volgende niet. U stemt ermee in dat u het volgende niet zult doen:
  1. Oneerlijk of onprofessioneel handelen, inclusief het plaatsen van ongepaste, onnauwkeurige of bezwaarlijke content;
   1. waaronder het uiten van schuttingstaal, scheldwoorden en opmerkingen die als discriminerend kunnen worden opgevat;
   2. plaatsen van foto’s, video’s of links die racistisch, erotisch of beledigend van aard zijn;
  2. Content toevoegen die niet is bedoeld of ongeschikt is voor een bepaald veld (bijvoorbeeld het indienen van een telefoonnummer in het titel- of een ander veld, of het opnemen van telefoonnummers, e-mailadressen, privéadressen of persoonlijk herleidbare gegevens waarvoor op Shiplink geen veld beschikbaar is);
  3. Een valse identiteit op Shiplink creëren;
  4. Uw huidige of eerdere functies en kwalificaties verkeerd voorstellen;
  5. Uw eerdere of huidige relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
  6. Uw identiteit verkeerd voorstellen, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van een pseudoniem;
   1. Een profiel maken voor iemand anders dan uzelf (een natuurlijke persoon);
   2. Het account van een ander gebruiken of proberen te gebruiken;
   3. Een andere persoon treiteren, misbruiken of schade berokkenen;
   4. Spam of andere ongewenste berichten verzenden naar anderen;
   5. Op enigerlei wijze via scraping profielen en gegevens van anderen doorzoeken of kopiëren (inclusief crawlers, plug-ins en add-ons voor de browser, en andere technologie of handmatig werk);
   6. Handelen op een onwettige, lasterlijke, beledigende, obscene, discriminerende of andere verwerpelijke wijze;
  7. Gegevens openbaar maken waartoe u niet gerechtigd bent (zoals vertrouwelijke gegevens van anderen (inclusief uw werkgever));
  8. Intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, copyrights of andere eigendomsrechten;
  9. De intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Shiplink schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, het woord ‘Shiplink’ of onze logo’s en bedrijfsnamen, e-mailadres of URL.
  10. Shiplink-uitnodigingen gebruiken om berichten te verzenden naar mensen die u niet kennen of die u waarschijnlijk niet herkennen als een bekend contact;
  11. Ongewenste of ongeoorloofde reclame, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van verzoeken plaatsen die niet door Shiplink zijn toegestaan;
  12. Berichten verzenden naar distributielijsten, nieuwsgroepsaliassen of groepsaliassen;
  13. Iets plaatsen dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat;
  14. Identifiers manipuleren om de herkomst van een via de Services verzonden bericht of plaatsing te verhullen;
  15. Profielen aanmaken of content leveren die escortservices of prostitutie promoten.
  16. Een piramidespel, fraude of andere soortgelijke praktijk opzetten of exploiteren;
  17. De via de Services beschikbare gegevens, content of data van anderen kopiëren of gebruiken (behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan);
  18. De gegevens, content of data op Shiplink in verband met een concurrerende service kopiëren of gebruiken (zoals is vastgesteld door Shiplink);
  19. Afgeleide werken van Shiplink, de Services of een gerelateerde technologie kopiëren, wijzigen of maken (behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan door Shiplink);
  20. Reverse engineering toepassen op de broncode van de Services of gerelateerde technologie (of een gedeelte hiervan) of deze decompileren, disassembleren, decoderen of anderszins proberen te achterhalen;
  21. Impliceren of verklaren dat u bent gelieerd aan of wordt gesteund door Shiplink zonder onze nadrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld door uzelf voor te doen als een goedgekeurde Shiplink-trainer);
  22. Toegang tot de Services of gerelateerde gegevens of data verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen of (opnieuw) verkopen;
  23. Een Shiplink-groep of een andere functie van de Services zonder toestemming van Shiplink verkopen, sponsoren of anderszins te gelde maken;
  24. Zonder toestemming van Shiplink een deeplink naar onze Services maken voor een ander doel dan het promoten van uw profiel op Shiplink;
  25. Kennisgevingen over copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten in of op onze Service verwijderen;
  26. Advertenties in de Services verwijderen, bedekken of verbergen;
  27. Via Shiplink verkregen gegevens zonder toestemming van Shiplink verzamelen, gebruiken, kopiëren of overbrengen;
  28. Gegevens van anderen zonder hun nadrukkelijke toestemming delen of openbaar maken;
  29. Gebruikmaken van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scriptrobots en andere middelen of processen voor toegang tot en toepassing van scraping, crawling of spiders op de Services of gerelateerde data of gegevens;
  30. Bots of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om de Services te openen, contacten toe te voegen of te downloaden of berichten te verzenden of door te sturen;
  31. De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services bewaken met het oog op concurrentie;
  32. Framing of mirroring toepassen of op andere wijze het uiterlijk of de werking van de Services nabootsen;
  33. De Services openen op een andere manier dan via de interfaces die nadrukkelijk worden verstrekt door Shiplink.
  34. Een beveiligingsfunctie van de Services overschrijven;
  35. De werking van de Services manipuleren of de Services onredelijk belasten (bijvoorbeeld door spam, DoS-aanval (Denial of Service), virussen, game-algoritmen);
 3. Uw handelingen op de site moeten in de lijn staan van de doelstellingen van de Shiplink.nl. Misbruik van de website of overtreding van de regels kunnen bestraf worden door:
  1. een tijdelijke ontzegging voor toegang tot uw account.
  2. een permanente ontzegging voor toegang tot  uw account.
  3. een tijdelijke ontzegging voor toegang tot Shiplink.nl.
  4. een permanente ontzegging voor toegang tot Shiplink.nl.
 4. Overtreding van de regels of misbruik op Shiplink.nl wordt beoordeeld door medewerkers van Shiplink.nl. Zij bepalen de noodzaak van een waarschuwing/ontzegging.
 5. Het team van Shiplink.nl streeft ernaar de website technische up-to-date te houden en falen van de website te voorkomen. Daarnaast proberen we er zoveel mogelijk op toe te zien of de regels worden nageleefd. Shiplink.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  1. technische falen.
  2. gedrag van de bezoekers.
  3. verlies van data.
 6. Wij kunnen niet garanderen:
  1. dat de regels worden nageleefd.
  2. dat er op tijd wordt ingegrepen bij misbruik (streven is <24 uur).
  3. dat de website altijd benaderbaar blijft.

 

8. Klachten over content

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We vereisen dat door Leden geplaatste gegevens volgens deze Overeenkomst nauwkeurig en niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden zijn. 

 

9. Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een service en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Shiplink, dan kan hij bij Shiplink telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
 2. Shiplink geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Shiplink binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

10. Uitvoering Overeenkomst 

 1. Zodra de overeenkomst door Shiplink is bevestigd, verwerkt Shiplink de aanvraag zo spoedig mogelijk. De maximale oplevertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen.
 2. Shiplink is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Indien Shiplink de diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. Shiplink raadt Klant aan de geleverde diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.
 5. Shiplink is gerechtigd een soortgelijk dienst van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals de bestelde dienst, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en de dienst kosteloos op te zeggen.

 

11. Herroepingsrecht/retour

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Shiplink binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het dienst, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant de dienst opgeleverd heeft gekregen. Uitgezonderd zijn zakelijke klanten die als onderdeel van de overeenkomst advertentieruimte afnemen en vooraf schriftelijk akkoord hebben gegeven op een offerte.
 2. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

 

12. Betaling 

 1. Klant dient betalingen aan Shiplink volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Shiplink is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Shiplink is gewezen op de te late betaling en Shiplink de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Shiplink gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. Shiplink kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

13. Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van Shiplink jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van Shiplink jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Shiplink jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Shiplink.
 5. De aansprakelijkheid van Shiplink jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Shiplink onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Shiplink ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Shiplink in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Shiplink meldt.
 7. In geval van overmacht is Shiplink niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

14. Persoonsgegevens

Shiplink verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

15. Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Shiplink gevestigd is.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Shiplink
Zijlvest 14
9936 GZ Farmsum
tel: 0596 82 09 05
mail:  info@Shiplink.nl
KVK 61000957 ingeschreven te Groningen
BTW NL105624305B01